Referencie

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE predstavuje ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou objektov zboru, objektov detenčného ústavu a ich blízkosti a ochranou verejného poriadku a bezpečnosťou v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej v texte uvádzaný ako ZVJS) organizačne tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených.

Zverili sme našu sieť do rúk odborníkom. Slovanetu sa podarilo vybudovať bezpečnú rezortnú sieť, a my sme získali komfort pri riešení našich interných aktivít.
pplk. Ing. Peter Jedlička, riaditeľ odboru informačno-komunikačných technológií, Zbor väzenskej a justičnej stráže.

BEZPEČNÁ REZORTNÁ SIEŤ

Zbor je spokojným zákazníkom spoločnosti Slovanet už od roku 2002. Spoluprácu odštartovala potreba tvorby jednotnej rezortnej siete – virtuálnej privátnej siete (VPN) pre dovtedy roztrúsené samostatné právne subjekty. Každá lokalita mala pôvodne vlastné pripojenie na internet. ZVJS navyše trápili nízke prenosové kapacity a nemožnosť využiť konvergenciu dát a hlasu. Výzvou pre operátora bol prechod z decentralizovaného riešenia na centralizované. Ako uvádza pplk. Ing. Peter Jedlička, riaditeľ odboru IKT ZVJS: „Samotný prechod na bezpečnú rezortnú sieť bol hladký, keďže technici Slovanetu si všetko dopredu pripravili a následne nás informovali o priebehu inštalácie a časovej náročnosti.“ Príprava technického popisu riešenia bola pevnou súčasťou zmluvy ešte pred samotnou realizáciou.

Slovanet zvládol zabezpečiť prepojenie lokalít ZVJS na Slovensku s veľkým počtom používateľov a s rozličnou infraštruktúrou sietí. Pre uľahčenie práce klienta využil operátor kombináciu viacerých technologických riešení s vysokou dostupnosťou – zdvojenie kľúčových zariadení, geolokáciu IP ústredne. Prístup do internetu je realizovaný centrálne prostredníctvom trojstupňového systému bezpečnostných prvkov zahrňujúcich aj proxy server. Zabezpečenie prechodu správy IKT systémov na Slovanet podstatne zvýšilo úspory na strane ZVJS. Vytvorenie MPLS VPN siete od telekomunikačného operátora nahradilo viacero rôznych zariadení jedným unifikovaným riešením.

FLEXIBILNÉ RIEŠENIA

Telekomunikačná spoločnosť Slovanet pristupuje k svojim zákazníkom vždy s vysokou profesionalitou. Slovanet pružne reaguje na potreby klienta ZVJS, samozrejmosťou je realizácia komplexných opatrení do niekoľkých dní od účinnosti zmluvy. Zbor väzenskej a justičnej stráže využíva efektívnu technológiu prepojenia svojich viac ako 30 lokalít prostredníctvom virtuálnych privátnych sieti (VPN) s podporou Multiple Protocol Label Switching (MPLS).

Dodané riešenie plne pokrýva potreby zboru na telekomunikačné služby a dáva ZVJS priestor na riešenie interných aktivít. „U Slovanetu si ceníme spoľahlivosť poskytovaných služieb, rýchlosť riešenia problémov a aktívny prístup obchodníka, ktorý je odborníkom vo svojej oblasti“, dodáva pplk. Ing. Peter Jedlička. Klient taktiež oceňuje i získaný komfort pri prístupe na rezortné aplikácie a na internet.

ODVETVIE: štátna správa a tretí sektor

LOKALITA: Slovenská republika

VÝHODY A PRÍNOSY RIEŠENIA:

  • zvýšenie úspor vďaka prenájmu komplexných IKT služieb,
  • centralizované riešenie pre všetky prevádzky na Slovensku,
  • zabezpečenie rýchleho a stabilného internetového pripojenia,
  • bezpečný a komfortný prístup k rezortným aplikáciám a systémom,
  • bezpečný a komfortný prístup na internet,
  • rýchlosť riešenia problémov,
  • aktívny a profesionálny prístup obchodníka,
  • zbavenie sa zodpovednosti na strane klienta za funkčnosť siete.