O nás

Manažérske systémy

Sme jedným z najväčších telekomunikačných operátorov a poskytovateľom služieb internetu, telefonovania, televízie a dátových služieb na Slovensku.

CERTIFIKOVANÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

V našej spoločnosti máme implementované, certifikované a neustále zlepšované manažérske systémy:

 • Systém riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015
 • Environmentálny manažérsky systém podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2015
 • Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa medzinárodnej normy ISO 45001:2018
 • Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013
 • Systém riadenia IT služieb podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 20000-1:2011
 • Systém manažérstva riadenia projektov podľa medzinárodnej normy ISO 10006:2013
 • Systém riadenia ochrany osobných údajov v cloudoch podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27018:2019

Svoje činnosti vykonávame s dôrazom na kvalitu ponúkaných produktov s čo najmenším dopadom na životné prostredie a bezpečnosť osôb.

Zaviazali sme sa dodržiavať nasledovné princípy:

 • Zabezpečiť potrebné zdroje pre udržiavanie a trvalé zlepšovanie integrovaného systému manažérstva v zhode s medzinárodnými normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018.
 • Trvalo zabezpečovať a zvyšovať spokojnosť našich zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.
 • Plniť a dodržiavať záväzky vyplývajúce z relevantných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa zaväzujeme neustále plniť pre oblasť ochrany životného prostredia a BOZP.
 • Trvalo zlepšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potenciálne ohrozenia zdravia.
 • Prispievať k tvorbe a ochrane životného prostredia.
 • Plánovať činnosti, riadiť a rozhodovať sa na základe analýz, identifikovať a trvalo zlepšovať slabšie miesta v činnostiach a procesoch.
 • Dosahovať plnenie aplikovateľných požiadaviek.
 • Viesť efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a s ďalšími zainteresovanými stranami.
 • Podporovať angažovanosť za kvalitu, environment, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Systematicky vzdelávať zamestnancov, zvyšovať ich motiváciu a povedomie v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a kvality vykonávaných prác.

 

Predstaviteľ manažmentu pre ISM, DPO: Ing. Jozef Priesol, PhD.
e-mail: jozef.priesol@slovanet.net