Ochrana osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Naša spoločnosť sa intenzívne venuje trvalému zabezpečovaniu ochrany spracúvaných osobných údajov a ostatných dát aj v súvislosti s účinnosťou:

  • Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR

V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúvame osobné údaje čo v najmenšom objeme, ktoré nám môžu byť v zmysle uvedených zákonných noriem poskytnuté.

Data Protection Officer

V spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu – Data Protection Officer (DPO), na ktorú sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami o informácie k spracúvaniu osobných údajov Slovanetom alebo s požiadavkou o realizáciu niektorého z práv dotknutých osôb v zmysle nariadenia GDPR:

Kontaktovať zodpovednú osobu môže dotknutá osoba emailom.

Ing. Jozef Priesol, PhD.
email: gdpr@slovanet.net

Naše certifikácie a vzdelávanie zamestnancov

V súvislosti s ochranou osobných údajov a zabezpečovaním informačnej bezpečnosti máme implementovaný a certifikovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti (SMIB) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 27001:2013. Jeho súčasťou je dokument: DOK-SMIB-001 Bezpečnostná politika a ostatné riadené – interné dokumenty, ktoré upravujú princípy týkajúce sa zabezpečovania ochrany osobných údajov. Ďalším certifikovaným manažérskym systémom je systém riadenia IT služieb (ITSMS) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 20000-1:2011. Ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov sú súčasťou aktualizovaného bezpečnostného projektu.

V decembri 2020 sme úspešne certifikovali Systém riadenia ochrany osobných údajov v cloudoch podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27018:2019.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov

Podmienky a podrobnosti spracúvania osobných údajov v spoločnosti Slovanet, a.s. sú uvedené v rozsiahlom dokumente Podmienky spracúvania osobných údajov

Poznámka: Aktuálna verzia dokumentu je platná od 03.04.2024.

Spracúvanie osobných údajov v cloudových službách

V prípade, ak účastník využíva služby založené na princípe ukladania dát v cloude, môžu byť služby v závislosti od konkrétneho produktu (napr. cloud:LINK, backup:LINK) poskytované Slovanetom alebo dodávateľom služby (Acronis, Microsoft a pod.), spracúvanie osobných údajov sa riadi zmluvnými podmienkami služby resp. osobitnými (licenčnými) podmienkami dodávateľa služby, s ktorými vyjadrí účastník súhlas pred začatím spracúvania osobných údajov. V závislosti od charakteru služby budú údaje spracúvané Slovanetom a/alebo dodávateľom služby na území EU/EHP. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, s ktorým účastník vopred vyjadrí svoj súhlas, Slovanet zabezpečí rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako v krajinách EÚ/EHP.

Likvidácia osobných údajov v cloudových službách

Zánikom zmluvy, ktorej predmetom sú cloudové služby zaniká oprávnenie Slovanetu spracúvať osobné údaje umiestnené v cloude. Slovanet nie je ďalej oprávnený ich uchovávať a je povinný ich zlikvidovať spôsobom, ktorý zabezpečí ich trvalé vymazanie bez možnosti obnovy (napr. demagnetizácia, de-linking, prepísanie), ak všeobecný právny predpis neustanovuje inak alebo sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zásady používania súborov cookie na stránkach www.slovanet.net

Stránky portfólia spoločnosti Slovanet používajú cookies, vďaka ktorým zabezpečujeme lepšie služby. Viac info sa dočítate TU.

Ďalšie informácie, dokumenty a odkazy

Zoznam sprostredkovateľov