Referencie

Vzdelávanie a zvyšovanie zručností zamestnancov

V roku 2010 Slovanet využil v rámci vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností zamestnancov okrem vlastných zdrojov aj prostriedky získané z Európskeho sociálneho fondu pre projekt posilnenia konkurencieschopnosti a adaptability prostredníctvom vzdelávania zamestnancov.

Čerpanie eurofondov

Telekomunikačný operátor Slovanet pravidelne investuje do vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností zamestnancov. Okrem vlastných zdrojov Slovanet v roku 2010 využil aj prostriedky získané z Európskeho sociálneho fondu – nenávratný finančný príspevok vo výške 80 088,83 eur na projekt Posilnenie konkurencieschopnosti a adaptability spoločnosti Slovanet, a.s. prostredníctvom vzdelávania zamestnancov.

Celkovým cieľom projektu bolo zvýšiť zručnosti pracovníkov za účelom zvýšenia ich adaptability na zmenené podmienky a zlepšiť ich pracovný potenciál. To sa následne prejavilo vo zvýšenej produktivite práce zamestnancov a kvalite poskytovaných služieb, čo sa priamo odzrkadlilo vo zvýšenej miere spokojnosti našich zákazníkov, čím sa stabilizovalo ich zotrvanie pri našich službách a produktoch.

Hlavnými aktivitami projektu boli:

  • vzdelávanie v oblasti zlepšenia komunikačných zručností zameraných na prácu s klientom;
  • vzdelávanie v oblasti zvyšovania obchodných zručností;
  • vzdelávanie v oblasti zvyšovania IKT zručností.

Do vzdelávania boli zaradení najmä:

  • zamestnanci zabezpečujúci telefonický a e-mailový kontakt so zákazníkmi;
  • zamestnanci poskytujúci technickú podporu pre zákazníkov;
  • obchodníci z regionálnych pobočiek.

Vzdelávanie zamestnancov sa realizovalo v pobočke spoločnosti Slovanet, a.s. v Trenčíne od apríla 2010 do februára 2011.

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Viac informácií o pomoci sa dočítate na web stránkach www.esf.gov.skwww.sia.gov.sk