O nás

Tlačové správy

Bratislava 15.01.2004

Európska komisia mapuje úroveň informatizácie Slovenska

Bratislava, 15. január 2004 –  V rámci monitorovania vývoja kandidátskych krajín v oblasti informatizácie, ktorý iniciovala Európska komisia, zástupcovia iniciatívy eEurope+ merali ukazovatele (benchmarking) dosiahnutého pokroku kandidátskych krajín pri budovaní informačnej spoločnosti. Prvé kolo získavania informácií bolo realizované formou dotazníka, ktorým oslovili širšiu skupinu firiem. Následne sa osobne stretli s predstaviteľmi niekoľkých významných spoločností a inštitúcií z oblasti infokomunikačných technológií.

Slovanet na spoločnom stretnutí so zástupcom iniciatívy eEurope+ odpovedal na  otázky a prezentoval svoje postoje z pohľadu najväčšieho slovenského poskytovateľa internetu. Podľa neho bráni širšej dostupnosti internetu na Slovensku absencia silného nezávislého regulačného orgánu telekomunikačného trhu, veľké rozdiely v ekonomickej pozícii regiónov, ale najmä chýbajúci jednoznačný a konkrétny rozvojový zámer štátu v tejto oblasti. Práve medzi hlavné ciele programu informatizácie eEurope+ patrí urýchlenie budovania základných pilierov informačnej spoločnosti, lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet, investície do ľudí a ich kvalifikácie, či stimulovanie využívania internetu. Kandidátske krajiny si dali za úlohu splniť tieto ciele do konca roka 2003.

Aj vďaka údajom od Slovanetu zástupcovia eEurope+ môžu porovnať proces budovania informačnej spoločnosti na Slovensku a zistiť stav informačnej pripravenosti Slovenska v porovnaní s inými kandidátskymi a členskými krajinami EÚ pri plnení cieľov akčného plánu eEurope+. Výsledky prieskumu Európskej komisie budú prezentované na medzinárodnej konferencii v Budapešti. Zistené hodnoty ukazovateľov budú pravdepodobne predstavovať signál, že treba zmeniť spôsob aplikácie informatizácie spoločnosti tak, aby sa dosiahol rýchlejší pokrok.

Program eEurope iniciovala Európska komisia v decembri 1999 s cieľom dosiahnuť Európu „on-line“. Akčný plán a iniciatíva eEurope+ odzrkadľuje prioritné ciele programu eEurope, ale pri stanovení jednotlivých aktivít sa berie do úvahy špecifická situácia v kandidátskych krajinách. Podobne ako eEurope, akčný plán eEurope+ si kladie za cieľ urýchliť reformu a modernizáciu ekonomík kandidátskych krajín, podporiť kapacity a budovanie inštitúcií a zdokonaliť ich celkovú konkurencieschopnosť. Kľúčovým bol práve koniec roka 2003, ku ktorému sa kandidátske krajiny predsavzali splniť ciele programu eEurope+. K tomuto obdobiu by sa mali vyhodnotiť výsledky a dopad akčného plánu eEurope+, aby bolo možné určiť, či je potrebné v oblastiach, ktoré sú pre kandidátske krajiny obzvlášť dôležité, vypracovať ďalšie odporúčania a navrhnúť politické opatrenia.