O nás

CSR

Naše zásady

Pre Slovanet je zodpovednosť významným pojmom. Dbá na spoľahlivé a zodpovedné partnerstvo voči štátu, obchodným partnerom a klientom. Spoločnosť má vytvorený Etický kódex a Chartu oddanosti zákazníkovi, ktorých dodržiavaním zvyšuje rast spokojnosti zákazníkov.

Poskytované služby sú už vo svojej podstate šetrné voči životnému prostrediu, čo je dopĺňané ďalšími internými environmentálnymi zásadami a aktivitami. V súlade so svojou filozofiou spoločnosť komunikuje otvorene a transparentne s médiami a verejnosťou. V rámci možností pomáha viacerým subjektom venujúcim sa charitatívnym a verejnoprospešným aktivitám.

Komunikačné služby
šetria životné prostredie

Slovanet pôsobí v oblasti služieb, ktoré sú už svojim princípom šetrné voči životnému prostrediu. Napriek tomu sa aj ďalšími aktivitami snaží prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju:

  • dlhodobo zvyšuje podiel ekologickejšieho elektronického dobíjania kreditu predplatených služieb
  • postupne prechádza na elektronické zasielanie faktúr namiesto papierových
  • najväčšie pobočky v Bratislave a Trenčíne realizujú zber papiera
  • zabezpečuje ekologickú likvidáciu vyradených zariadení, tonerov a náplní do tlačiarní
  • preferuje nákup technologických zariadení, spĺňajúcich prísnejšie ekologické normy.

Vzťah so štátom

Slovanet je spoľahlivým a zodpovedným partnerom voči štátu. Nemá nedoplatky zdravotného a sociálneho poistenia, ani príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Neeviduje tiež žiadne nedoplatky voči daňovému úradu, ktoré by sa vymáhali výkonom rozhodnutia. Voči Slovanetu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, ani v likvidácii, ani proti nemu nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Pomáhame

Slovanet si ako podnikateľský subjekt uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto v záujme zjednotenia a rozšírenia svojich filantropických aktivít založil Nadačný fond Slovanet, ktorý poskytuje pomoc individuálnym žiadateľom, komunitám a rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej životnej situácii. Svoju pomoc fond poskytuje najmä v oblasti podpory zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a v oblasti školstva, vzdelávania a vedy, kde sa zameriava na podporu talentovaných detí a mládeže v oblasti infokomunikačných technológií.

V roku 2022 podporil Nadačný fond Slovanet 58 organizácií, projektov a ďalších žiadateľov. Celková suma 43 400 € bola rozdelená na podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených organizácií a občanov a pomoc Ukrajine.

V rámci pomoci neziskových organizácií a fyzických osôb Slovanet podporil Svetielko pomoci, Svetielko nádeje, Plamienok, Possibilitas, občianské združenie MAKO SK, Národný ústav detských chorôb, OZ Milan Štefánik, PRO VIDA, Špeciálne olympiády Slovensko, OZ Úsmev pre druhých.

Finančný príspevok vo výške 10 000 € sa rozdelil medzi subjekty Slovenský Červený kríž a Dobrovoľný hasičský zbor Prešov, ktorých hlavným zameraním bola pomoc Ukrajine.

Nadačný fond Slovanet pomáha tam, kde treba. Od založenia v roku 2015 podporil Slovanet 497 žiadateľov so sumou 219 780 €.

Spoločnosť Slovanet plánuje v podpore chorých a znevýhodnených prostredníctvom fondu pokračovať aj v ďalšom období. Podporiť ďalších prijímateľov z uvedených oblastí pomoci môže prostredníctvom Nadačného fondu Slovanet aj verejnosť – zaslaním dobrovoľného príspevku na účet fondu 4040308809/3100 resp. IBAN: SK20 3100 0000 0040 4030 8809 (Prima Banka Slovensko a.s.), pričom v informácii pre prijímateľa je dôležité uviesť „Nadačný fond Slovanet“. Dôležitou informáciou pre prispievateľov je, že všetky nevyhnutné režijné náklady fondu financuje Slovanet, takže prijaté príspevky sa žiadateľom dostanú v 100% výške.