O nás

CSR

Naše zásady

Pre Slovanet je zodpovednosť významným pojmom. Dbá na spoľahlivé a zodpovedné partnerstvo voči štátu, obchodným partnerom a klientom. Spoločnosť má vytvorený Etický kódex a Chartu oddanosti zákazníkovi, ktorých dodržiavaním zvyšuje rast spokojnosti zákazníkov.

Poskytované služby sú už vo svojej podstate šetrné voči životnému prostrediu, čo je dopĺňané ďalšími internými environmentálnymi zásadami a aktivitami. V súlade so svojou filozofiou spoločnosť komunikuje otvorene a transparentne s médiami a verejnosťou. V rámci možností pomáha viacerým subjektom venujúcim sa charitatívnym a verejnoprospešným aktivitám.

Komunikačné služby
šetria životné prostredie

Slovanet pôsobí v oblasti služieb, ktoré sú už svojim princípom šetrné voči životnému prostrediu. Napriek tomu sa aj ďalšími aktivitami snaží prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju:

  • dlhodobo zvyšuje podiel ekologickejšieho elektronického dobíjania kreditu predplatených služieb
  • postupne prechádza na elektronické zasielanie faktúr namiesto papierových
  • najväčšie pobočky v Bratislave a Trenčíne realizujú zber papiera
  • zabezpečuje ekologickú likvidáciu vyradených zariadení, tonerov a náplní do tlačiarní
  • preferuje nákup technologických zariadení, spĺňajúcich prísnejšie ekologické normy.

Vzťah so štátom

Slovanet je spoľahlivým a zodpovedným partnerom voči štátu. Nemá nedoplatky zdravotného a sociálneho poistenia, ani príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Neeviduje tiež žiadne nedoplatky voči daňovému úradu, ktoré by sa vymáhali výkonom rozhodnutia. Voči Slovanetu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, ani v likvidácii, ani proti nemu nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Pomáhame

Slovanet si ako podnikateľský subjekt uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto v záujme zjednotenia a rozšírenia svojich filantropických aktivít založil Nadačný fond Slovanet, ktorý poskytuje pomoc individuálnym žiadateľom, komunitám a rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej životnej situácii. Svoju pomoc fond poskytuje najmä v oblasti podpory zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a v oblasti školstva, vzdelávania a vedy, kde sa zameriava na podporu talentovaných detí a mládeže v oblasti infokomunikačných technológií. Nadačný fond podporil v roku 2021 aj napriek pandémii spolu 53 žiadateľov s DMO alebo svalovou dystrofiou vo výške 15 160 eur. Okrem toho prispel aj neziskovým organizáciám: Plamienok v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach, Svetielko nádeje v Banskej Bystrici i Úsmev ako dar spolu sumou 6000 eur. Podporu pre konkrétne projekty získali aj občianske združenia PRO VIDA pre jedinečný projekt BUDDY, OZ Milan Štefánik pre projekt Osmidiv a Nadácia Rozum a Cit pre projekt ,,Vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia“, občianske združenie MAKO SK pre projekt ,, Všetci pre jedného, jeden pre mnohých“. Rovnako v tomto roku podporil i hendikepovaného a veľmi nadaného športovca J. Šalaváryho s projektom ,,Šalaváry- financovanie účasti na golfových súťažiach“. Od roku 2015, kedy bol Nadačný fond Slovanet založený, podporil dokopy 439 verejnoprospešných projektov v sume 176 380 eur.

Spoločnosť Slovanet plánuje v podpore chorých a znevýhodnených prostredníctvom fondu pokračovať aj v ďalšom období. Podporiť ďalších prijímateľov z uvedených oblastí pomoci môže prostredníctvom Nadačného fondu Slovanet aj verejnosť – zaslaním dobrovoľného príspevku na účet fondu 4040308809/3100 resp. IBAN: SK20 3100 0000 0040 4030 8809 (Prima Banka Slovensko a.s.), pričom v informácii pre prijímateľa je dôležité uviesť „Nadačný fond Slovanet“. Dôležitou informáciou pre prispievateľov je, že všetky nevyhnutné režijné náklady fondu financuje Slovanet, takže prijaté príspevky sa žiadateľom dostanú v 100% výške.